| |

 
 
 
 
 

Varanasi, Varanasi City, Varanasi India, Varanasi Ghat

Varanasi Jain Ghat

It is birth place of Suparshvanatha, the 7th tirthankara of the jain.


Varanasi Jaina Ghat


Custom Search