| |

 
 
 
 

Varanasi, Varanasi City, Varanasi India, Varanasi News

Hospitals in Varanasi

 • Mariyam Sewa Samiti Hospital
  Tel: 2393995

 • Railway Hospital
  Tel: 2222538

 • Singh Medical & Research Centre
  Tel: 2208084, 2206047

 • Heritage Hospital
  Tel: 2369991-5, 2368888

 • Kashi Eye Care Hospital
  Tel: 23207220

 • Alok Health Care Pvt. Ltd. Hospital
  Tel: 9415226721, 2313187, 2313713

 • Santusti Hospital
  Tel: 2316230

 • Popular Hospital
  Tel: 2300208

 • J.P. Nursing Home
  Tel: 941501433

 • Sparsh Mother Child Hospital
  Tel: 6456144

 • Varanasi Hospital
  Tel: 2276616,17

 • Kashi Hospital
  Tel: 2216384, 9415202877

 • Matrika Heritage
  Tel: 2366727-730

 • Apex Hospital
  Tel: 2316782, 2317414

 • Laxmi Medical Surgical Care Centre, Maldahiya
  Tel: 2200501, 2208731

 • Swami Harsankaranandji Hospital & Research Centre
  Tel: 2317396, 2317458

 • Rama Medical Care Centre, Sigra
  Tel: 9336927370, 2226602, 3091660

 • Public Welfare Hospital, Kamaccha
  Tel: 2400796

 • Vatsalya Child Hospital
  Tel: 2505505, 9839386821

 • Pragya Hospital
  Tel: 2624701, 5538787

 • Kashi Netralaya
  Tel: 2316800

 • Rohit Leproscopic Surgical Centre
  Tel: 2222985

 • Upkar Nursing Home
  Tel: 2316839

 • Punjabi Hospital, Salarpur
  Tel: 3291771

 • Jankalyan Hospital, Mahmoorgunj
  Tel: 2360063

 • Lal bahadur Shastri Hospital
  Tel: 2668522, 2668528

Previous


Custom Search